Търговско дружество  “Уотър Сълюшънс” ЕООД – ЕИК 206977371 е със седалище и адрес на управление: гр. София 1574 България.

Като администратор на лични данни, “Уотър Сълюшънс” ЕООД (на кратко: watersol.net) има задължение да Ви информира относно обработването на лични данни, което извършва, както и относно възможностите да упражните Вашите права при незаконосъобразно обработване на лични данни.

Като клиенти на “Уотър Сълюшънс” ЕООД, Ваши лични данни се събират и обработват за следните цели:

 • За счетоводни и данъчни цели, на основание Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и др.;
 • За целите на сервизното и гаранционно поддържане на стоките, на основание специалното законодателство в областта на защитата на потребителите;
 • За целите на маркетинга при участие в игри и томболи, на основание съгласието на субектите на данни.
 • За целите на регистрирани онлайн заявки и акаунти

Съгласие за обработване на лични данни се изисква само при липса на друго основание за обработване на данни – например договор, специална разпоредба на закон, легитимния интерес на администратора и т.н.

1. Категориите лични данни, които “Уотър Сълюшънс” ЕООД обработва за Вас са както следва:

 • За счетоводни и данъчни цели – имена, ЕГН, адрес;
 • За целите на гаранционното поддържане на стоките – имена, адрес, телефон за връзка;
 • За целите на маркетинга при участие в игри и томболи – имена, дата на раждане, адрес, телефон за връзка, електронен адрес.
 • За целите на регистрирани онлайн заявки и акаунти: Име, адрес, телефон, електронен адрес. С цел обработка на онлайн кредитни заявки – име, адрес, телефон, електронен адрес и ЕГН, необходими на съответната кредитна компания.

2. Сроковете на съхранение на данните се определят, както следва:

 • За счетоводни и данъчни цели – съгласно приложимото законодателство;
 • За целите на гаранционното поддържане на стоките – съгласно приложимото законодателство;
 • За целите на маркетинга при участие в игри и томболи – до приключване на маркетинговата кампания.
 • За целите на регистрирани онлайн заявки и акаунти.

Онлайн декларация за защита на неприкосновеността на личния живот

3. Лични данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на личните данни (ОРЗД) на ЕС личните данни се определят като:

“всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.

4. Как използваме вашата информация

С настоящото известие за защита на неприкосновеността на личния живот ви уведомяваме за начина, по който ние, “Уотър Сълюшънс” ЕООД, ще събираме и използваме личните ви данни за издаване на фактури, предявени рекламации от клиенти, “бисквитки”, “facebook pixel”, “pixel tags”, жалби, абонаменти и др.

5. Защо “Уотър Сълюшънс” ЕООД трябва да събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим документ за собственост на закупената стока, коректно сервизно обслужване, център за обслужване на клиенти, информационни бюлетини, трябва да съберем лични данни за целите на ЗСч., ЗДДС., и за целите на кореспонденция и подробно предоставяне на услуга. Във всеки случай ние се ангажираме и гарантираме, че информацията, която събираме и използваме е подходяща за тази цел и не представлява нарушаване на личното ви пространство.

При осъществяване на контакт за маркетингови цели “Уотър Сълюшънс” ЕООД ще се свърже с вас за допълнително съгласие.

6. Как “Уотър Сълюшънс” ЕООД използва личните данни, които събира за мен?

“Уотър Сълюшънс” ЕООД ще обработва (събира, съхранява и използва) информацията, която предоставите, по начин, който е съвместим с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) на ЕС. Ще положим усилия да поддържаме информацията ви точна и актуална, както и да не я съхраняваме за по-дълъг период от необходимото. “Уотър Сълюшънс” ЕООД е длъжна да пази информация съгласно закона, като например информация, необходима за целите на данъка върху доходите и за целите на извършване на одит. Периодът, за който следва да се съхраняват определени видове лични данни, може да се регулира и от конкретните изисквания на бизнес сектора и от договорени практики. Личните данни могат да се съхраняват в допълнение към тези периоди в зависимост от индивидуалните нужди на бизнеса.

7. Може ли да разбера какви лични данни съхранява организацията за мен?

По ваше искане “Уотър Сълюшънс” ЕООД може да ви уведоми за това каква информация съхраняваме за вас и начините на обработването ѝ. Ако “Уотър Сълюшънс” ЕООД съхранява лични данни за вас, можете да поискате следната информация:

 • данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с лицето или организацията, която е определила как и защо да се обработват данните ви. В някои случаи това ще бъде представител на ЕС.
 • координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, когато е приложимо;
 • целта на обработването, както и правното основание за обработването;
 • ако обработването се основава на законните интереси, преследвани от “Уотър Сълюшънс” ЕООД или трета страна – информация за тези интереси;
 • категориите лични данни, които са събрани, съхранявани и обработвани;
 • получателите или категориите получатели, на които данните са или ще бъдат разкрити;
 • ако възнамеряваме да предадем личните данни на трета държава или международна организация – информация за начина, по който гарантираме, че това се извършва по сигурен начин. ЕС одобри изпращането на лични данни на някои държави, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. В някои случаи ние ще гарантираме, че са налице конкретни мерки за сигурността на вашата информация.
 • за какъв период ще се съхраняват личните данни;
 • данни за правата ви на коригиране, изтриване, ограничаване или възражение срещу това обработване;
 • информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • как да подадете жалба до надзорния орган;
 • дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте длъжни да предоставите личните данни и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени;
 • източникът на личните данни, ако те не са събрани директно от вас;
 • всякакви подробности и информация за автоматизирано вземане на решение, като например профилиране, и всякаква важна информация за логиката на този процес, както и значението, и очакваните последици от това обработване.

“Уотър Сълюшънс” ЕООД не предоставя данни за своите клиенти на трети лица, освен когато това се изисква по силата на изрични разпоредби на закон, например за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност.

“Уотър Сълюшънс” ЕООД не предоставя данни за своите клиенти в трета държава или международна организация.

Като клиенти на “Уотър Сълюшънс” ЕООД, и в качеството си на субекти на данни, имате право да изискате от администратора достъп до, коригиране или изтриване на Ваши лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или право да направите възражение срещу обработването, както и да упражните правото на преносимост на данните.

В случаите, когато Ваши лични данни се обработват на основание Вашето информирано съгласие, Вие имате право по всяко време да го оттеглите, като имате предвид, че оттеглянето на съгласието има действие занапред.

Предоставянето на определения обем от лични данни е задължително във случаите, когато те са необходими за изпълнение на законови изисквания или са свързани с изпълнение на договор.

“Уотър Сълюшънс” ЕООД не прилага автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение личните данни на своите клиенти.

Като субекти на лични данни имате право да подадете жалба до надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

8. Закупуване на стоки по индивидуална заявка

8.1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да закупи стоки онлайн от www.watersol.net след като влезе в профила си през използвана връзка «Вход» с e-мail адрес/потребителско име и парола. ПОЛЗВАТЕЛЯТ не може да пазарува по заявка като ГОСТ.

8.2. При закупуване на стоки по индивидуална заявка, ПОЛЗВАТЕЛЯТ предоставя финансова гаранция като заплаща предварително заявената стока в пълен размер.

8.3. При закупуване на стоки по индивидуална заявка, ПОЛЗВАТЕЛЯТ предварително приема и се съгласява с условията във връзка с чл.57, т.1 и т.3, че губи право на отказ от продажбата от разстояние в 14-дневен срок.

8.4. Предлаганите стоки по индивидуална заявка не са налични и се доставят в индивидуален срок. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да получи информация за приблизителен срок на доставка като направи запитване през формата за контакти.

8.5. Процедурата при покупка (поръчка) на стока по индивидуална зявка и доставка е следната:

 • – ПОЛЗВАТЕЛЯТ  избира стока по заявка и се свързва чрез форма за контакти, за да получи информация за срок на доставка. В срок от 24 часа получава имейл с който ТЪРГОВЕЦА потвърждава или не поръчката и срок за доставка.
 • – в случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е съгласен със срока за доставка, влиза през профила си през използвана връзка «Вход» и прави поръчка на избрания артикул по заявка.
 • на посоченият в регистрацията  имейл адрес ПОЛЗВАТЕЛЯ получава автоматично съобщение за направена поръчка и данни
 • когато закупената стока по индивидуална заявка е доставена от производителя и вече е налична, опретор на Онлайн магазин Watersol.net се свързва с ПОЛЗВАТЕЛЯ, за уточнения по доставката.
 • доставката се извършва в рамките на 7 дни след предоставяне стоката на ТЪРГОВЕЦА
 • доставката се извършва чрез транспорт на Watersol.net или чрез куриерска фирма, като оторизираното лице предава на ПОЛЗВАТЕЛЯ стоката срещу подпис, с който се удостоверява, че ТЪРГОВЕЦЪТ е изпълнил  поръчката
 • ПОЛЗВАТЕЛЯТ задължително оглежда доставената стока за транспортни повреди или други щети и предявява претенции в присъствието на куриера или лицето, доставящо пратката
 • в случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ установи наличен транспортен или друг видим дефект, задължително изисква от куриера или лицето, доставящо стоката  да състави констативен протокол и отказва да приеме пратката.  Установява връзка с оператор на Онлайн магазин Watersol.net и уточнява дали ще изчака нова доставка, или желае възстановяване на заплатената сума.
 • в случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, стоката се смята за одобрена, и потребителят губи право да претендира на по-късен етап.

8.6. В случай на забавяне на доставката, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да уведоми  ПОЛЗВАТЕЛЯ, независимо от причините на забавянето.

8.7. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, породено от външни обстоятелства и независещи от него причини.

8.8. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ стока, която съответства на договора за продажба като предоставя търговска или производствена гаранция, в съответствие с договора за продажба не по-малко от 2 /две/ години, считано от датата на доставка.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, телефонен номер, адрес и имейл адрес се обработват от “Уотър Сълюшънс” ЕООД за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на “Уотър Сълюшънс” ЕООД.  Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен и “Уотър Сълюшънс” ЕООД, а след това за по-краткото от:

 1. Предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или
 2. Периода от 5 години.

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя на адрес Упражни правата си, както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.

 

БИСКВИТКИ

Защо използваме бисквитки?

Watersol.net използва бисквитки и други проследяващи технологии, за да осигури пълна функционалност на уебсайта, да персонализира потребителското Ви изживяване, да прави анализи и да доставя персонализирано рекламно съдържание в нашите сайтове, приложения и бюлетини в интернет и в социалните мрежи.

Кой носи отговорност за бисквитките?

Watersol.net носи солидарна отговорност за поставянето на бисквитки на Вашето устройство, когато осъществявате достъп до нашият официален сайтове, както и за достъпа до и събирането на данни от съответното устройство. 

Какво представляват бисквитките?

“Бисквитката” е малък текстов файл, който се изтегля на Вашето устройство, като компютър или смартфон, когато посещавате нашите уебсайтове. 

Ние използваме бисквитки и други подобни технологии, за да осигурим ефективната и сигурна работа на нашия уебсайт, както и да предложим по-добро персонализирано изживяване на клиентите. 

Под бисквитки разбираме следното:

 • бисквитки на първи и трети страни
 • пикселни маркери и приставки, включително технологии на трети страни издатели
 • други технологии за проследяване.

Всички бисквитки имат издател, който Ви показва на кого принадлежи бисквитката. Издателят представлява собственикът на домейна, посочен в бисквитката. Когато посещавате нашия уебсайт, ние поставяме бисквитки на Вашето устройство по различни причини. Тези бисквитки се наричат “бисквитки на първа страна”, а когато бисквитките се поставят от компания, която е трета страна, като например социални мрежи или оператори на рекламни мрежи/рекламни технологии, те се наричат “бисквитки на трета страна”.

По-долу ще намерите по-подробна информация за нашите бисквитки и причините, поради които ги използваме.

Как можете да оттеглите съгласието си за поставяне на бисквитки?

По всяко време можете да деактивирате второстепенните бисквитки, като оттеглите съгласието си. Съгласието за бисквитки можете да управлявате в Настройки за бисквитки в долната част на този уебсайт.

Освен да оттеглите съгласието си, можете лесно да спрете получаването на бисквитки от браузъра, като конфигурирате настройките му за бисквитки.

Всички търговски уеб браузъри имат функции за управление на бисквитките.

Проверете своя уеб браузър, за да откриете как да изтриете или деактивирате бисквитките.

Ако изберете да деактивирате бисквитките, функционалността може да бъде ограничена и клиентското изживяване да се влоши.  

Какви типове бисквитки използваме и защо?

За да предоставим най-доброто изживяване, ние и нашите партньори използваме технологии, като бисквитките, за да съхраняваме и/или имаме достъп до информация за устройството ви. Приемайки тези технологии вие позволявате на нас и на партньорите ни да обработваме лични данни на този сайт, като поведението ви или уникални идентификатори. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

Кликнете долу, за да се съгласите с гореспоменатото или да направите конкретен избор, включително да упражните правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. 

Използваме данните ви за:

 • Персонализирани реклами и съдържание, измерване на реклами и съдържание, статистика за аудиторията и разработване на продукти – Рекламите и съдържанието могат да бъдат персонализирани въз основа на профил. Могат да се добавят повече данни за по-добро персонализиране на реклами и съдържание. Може да се измери ефикасността на рекламите и съдържанието. Може да се получат данни за аудиториите, които са видели рекламите и съдържанието. Данните могат да се използват за изграждане или подобряване на потребителски опит, системи и софтуер.
 • Точни данни за географско позициониране и идентификация чрез сканиране на устройства – Може да се използва точно географско позициониране и информация за характеристиките на устройството.

Строго необходими бисквитки

 • Тези бисквитки са необходими за функционирате на уебсайта и не съхраняват информация, която позволява установяване на самоличността. Обикновено те са резултат от действията на потребителя, позволявайки ключови функции, като настройване и поддръжка на вход или предпочитания за поверителност. Тези бисквитки обикновено не могат да бъдат изключени, но някои браузъри ги блокират или ви уведомяват за тях. Имайте предвид, че блокирането им ще засегне функционирането на уебсайта.

Функционални бисквитки

 • Тези бисквитки подобряват работата на сайта за потребителя чрез усъвършенствани функции, като персонализация. Ако те бъдат изключени, това може да се отрази негативно на някои или всички от тези функции.

Аналитични бисквитки

 • Тези бисквитки събират анонимна, обобщена информация и ни позволяват да идентифицираме най-популярните си страници и съдържание, за да подобрим сайта и как той функционира за потребителите. Блокирането на тези бисквитки се отразява негативно на способността ни да подобряваме продуктите и услугите си.

Реклама

 • Тези бисквитки може да са настроени през сайта ни от рекламните ни партньори. Те може да бъдат използвани от съответните партньори, за да създадат профил свързан с вашите интереси и да ви покажат уместни реклами на други сайтове. Те не съхраняват директно лична информация, но идентифицират конкретно вашия браузър и интернет устройство. Ако не позволите тези бисквитки, рекламите, които виждате няма да са толкова релевантни.

Социални медии

 • Тези бисквитки позволяват на посетителите да споделят съдържанието с приятелите си и социалните мрежи. Те може да следят дейности на различни сайтове, за да изградят потребителски профил и да предоставят по-подходящо съдържание на други сайтове, които посещавате.

Директен маркетинг

 • Бисквитките за директен маркетинг ни позволяват да съчетаваме имейл адреси с друга налична информация, за да могат рекламодателите да достигат потребителите чрез имейл бюлетини. Това ни дава по-голям контрол върху информацията налична на рекламодателите и ни позволява да създадем конкретни очаквания от тези имейли. Съгласяването с тези цели ни позволява да се борим със спам.

Защо се нуждаете от моето съгласие?

Този сайт и избрани негови партньори съхраняват и осъществяват достъп до лични данни въз основа на уникални идентификатори като бисквитки. Общият регламент на ЕС за защита на данните изисква свободно даване на съгласие преди обработването на лични данни. По този начин, за да осигурим най-доброто изживяване за вас на сайтовете от нашето портфолио, молим за Вашето съгласие да разрешите на нас и нашите партньори да обработваме Вашите данни.

С приемането или отхвърлянето на съгласието, Вие давате изричното си съгласие по отношение на обработката на данни на този сайт. Вие се съгласявате да споделяте вашите лични данни с нас и нашите партньори на този сайт. Ако не сте съгласни или не оттеглите съгласието за обработка на данни от нас и нашите доставчици, това може да повлияе неблагоприятно върху функциите на сайта и вашия опит.

Защо използвате моите данни?

Чрез преглед и съгласие с изброените цели и функции, Вие се съгласявате личните ви данни да се обработват от нас и нашите партньори. Това ни дава възможност да подобрим нашите услуги и да създадем по-добро потребителско изживяване за Вас. Несъгласието или оттеглянето на съгласие може да повлияе неблагоприятно на някои функции на сайта/сайтовете от портфолиото ни.

Ние обработваме Вашите данни за различни цели. Тези цели и функциите, които поддържат тези цели, са изброени по-долу.

 • Използване на точни данни за географско позициониране – Бисквитки, идентификатори на устройства или друга информация могат да бъдат съхранени или достъпни на Вашето устройство за целите, за които са Ви представени.
 • Избор на основни реклами – Реклами могат да Ви бъдат показвани въз основа на съдържанието, което разглеждате, приложението, което използвате, приблизителното Ви местоположение или Вашия тип устройство.
 • Създаване на профил за персонализирани реклами – Може да се изгради профил за Вас и Вашите интереси, за да Ви показваме персонализирани реклами, които са подходящи за Вас.
 • Избор на персонализирани реклами – Персонализираните реклами могат да Ви бъдат показвани въз основа на профил за Вас.
 • Създаване на профил с персонализирано съдържание – Може да се изгради профил за Вас и Вашите интереси, за да Ви покажем персонализирано съдържание, което е подходящо за Вас.
 • Избор на персонализирано съдържание – Персонализирано съдържание може да Ви бъде показано въз основа на профил за Вас.
 • Измерване на ефективността на реклами – Може да се измери ефективността и ефикасността на реклами, които виждате или с които взаимодействате.
 • Измерване на ефикасността на съдържанието – Може да се измери ефективността и ефикасността на съдържанието, което виждате или с което взаимодействате.
 • Прилагане на пазарни проучвания за генериране на статистика за аудиторията – Пазарно проучване може да се използва, за да се научи повече за аудиторията, която посещава сайтове/приложения и преглежда реклами.
 • Разработване и подобряване на продукти – Вашите данни могат да се използват за подобряване на съществуващи системи и софтуер, както и за разработване на нови продукти.
 • Активно сканиране на характеристиките на устройството за идентификация – Вашето устройство може да бъде идентифицирано въз основа на сканиране на уникалната комбинация от характеристики на Вашето устройство.

Оттегляне на съгласието

 • Можете да оттеглите съгласието си и да актуализирате предпочитанията си по всяко време, като използвате Мениджъра на поверителността. Моля, имайте предвид обаче, че не всички доставчици искат съгласие, а някои могат да обработват данни въз основа на легитимен интерес – имате право да възразите срещу обработването и на двете основания.